2022 #69 Kaeding Performance Sprint Car - Bud Kaeding