2023 #31H Circle B Diecast Midget Car - Carson Hocevar